Klasztor Sióstr

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi jest Wspólnotą poświęconą Bogu, która łączy kontemplację z czynną miłością apostolską. Zgromadzenie zostało założone przez metropolitę warszawskiego, abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (beatyfikowanego przez Jana Pawła II w 2002 r. w czasie Jego ostatniej pielgrzymki do Polski, kanonizowanego przez Benedykta XVI w 2009 r.) w Petersburgu w 1857 r. dla ratowania biednych dzieci polskich w Imperium Rosyjskim, udzielania pomocy biednym, a także parafiom katolickim w Rosji.

Zgodnie z pozostawionym przez Świętego Założyciela charyzmatem, Siostry kształtują swoje życie według Ewangelii oraz wzoru Świętej Rodziny z Nazaretu, opierając swą duchowość na franciszkańskich ideałach służby Bogu i ludziom, zwłaszcza najuboższym. Starają się, by pokora i prostota opromienione franciszkańską radością cechowały ubogie i pracowite życie sióstr. W sprawach doczesnego utrzymania siostry starają się zawierzyć Opatrzności Bożej.

W Polsce Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi prowadzą działalność wychowawczą w przedszkolach oraz zakładach opiekuńczo-resocjalizacyjnych, w domach dziecka, a także pracują przy chorych w szpitalach. Pomagają starszym i samotnym prowadząc domy pomocy społecznej. Podejmują także pracę w parafiach jako katechetki, organistki i zakrystianki, a także w instytucjach kościelnych, głównie w seminariach duchownych.

Poza Polską siostry pracują już od stu lat w Brazylii, gdzie przybyły razem z Polakami-emigrantami na pocz. XX wieku (1906 r.) – głównie w mieście Kurytyba, stolicy stanu Parana. Obecnie Zgromadzenie liczy ok. 1100 Sióstr na terenie Polski, Brazylii, Italii, Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej.

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi w Budziwoju

NET_PRZEDSZKOLE_SIOSTRY

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi przybyły do Budziwoja na zaproszenie Ks. Proboszcza Kazimierza Żydzika 17 września 1976 r. Była to wspólnota trzyosobowa, której Przełożoną była s. Cyryla Moskwityn. Pozostałe siostry to: s. Bronisława Zubek oraz s. Maria Mikołajczyk. Siostry zamieszkały w domu przerobionym z pomieszczeń gospodarskich. Zajęły się przede wszystkim katechizacją, obsługą i opieką nad kościołem (wystrój, dekoracje, dbałość o czystość bielizny kielichowej, paramentów liturgicznych, szat i obrusów). Równocześnie siostry odwiedzały chorych.

W 1978 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Przełożonej. Funkcję tę objęła s. Stanisława Szebla 20 XII tegoż roku i pełniła ją przez dwie kadencje tj. do 1984 r.

S. Bronisławę wymieniła s. Anna Kowalczyk (w Budziwoju od 1 września 1977r.), katechetka, która pracowała do 1983 r.

S. Przeł. Stanisława, s. Maria oraz s. Anna towarzyszyły Ks. Proboszczowi w jego ostatnich chwilach (Ks. Proboszcz zmarł w 1980 r.). Po jego śmierci Proboszczem w parafii został Ks. Kazimierz Guzy. Cenił on pracę sióstr i kontynuował współpracę z nimi.

S. Maria wyjechała z Budziwoja w 1981r. W 1984r. Przełożoną została s. Regina Grzech i swój urząd pełniła do 1990 r., kiedy to zastąpiła ją na tym stanowisku s. Zofia Marcisz. S. Zofia przewodziła wspólnocie do końca pierwszego pobytu sióstr w Budziwoju, czyli do 1993 r.

W Budziwoju funkcję katechetki pełniły:

 • S. Bronisława Zubek 1976-1977
 • S. Anna Kowalczyk 1977-1983
 • S. Barbara Sułkowska 1983 – 1989
 • S. Stanisława Szczerba 1989 – 1990
 • S. Stanisława Buryło 1990 – 1991
 • S. Janina Koczwara 1991 – 1993

Siostry zakrystianki:

 • S. Maria Mikołajczyk 1976 – 1981
 • S. Irena (nowicjuszka) IX 1981
 • S. Kazimiera Kulig 1981 – 1982 (III)
 • S. Ewa Barnaś (III – VII) 1982
 • S. Stanisława Wnukowska 1982 – 1983
 • S. Maria Dukla 1983 – 1985
 • S. Janina Wiśniowska 1985 – 1987
 • S. Teresa Jarosz 1987 – 1988
 • S. Elżbieta Kamińska1988 – 1992

Decyzją Przełożonych zakonnych siostry zakończyły działalność w Budziwoju w 1993 r. Ks. Proboszcz jednakże nadal starał się o powrót sióstr do Parafii. Nastąpiło to w 2004 r.

1 września 2004 r. siostry oficjalnie powróciły, aby objąć prowadzenie nowopowstałego przedszkola w Parafii, powołanego z inicjatywy Ks. Proboszcza oraz Rady Parafialnej. Organizacją przedszkola oraz wszelkimi formalnościami z tym związanymi, zajęła się s. Anna Kowalczyk. Ona również została pierwszą dyrektorką Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Budziwoju. Początkowo wspólnota liczyła cztery siostry. Oprócz s. Anny w przedszkolu pracowała na stanowisku nauczycielki s. Danuta Krzanik (we wspólnocie pełniąca funkcję Przełożonej) oraz s. Urszula Sobólska jako intendentka i księgowa (przez pół roku, po czym obowiązek ten objęła osoba świecka). Czwartą siostrą, zatrudnioną w kościele jako zakrystianka, była s. Elżbieta Kamińska.

Po roku nastąpiły pewne zmiany. S. Annę na stanowisku dyrektora przedszkola zastąpiła s. Danuta Gromada, która została równocześnie Przełożoną wspólnoty. W przedszkolu jako nauczycielka rozpoczęła pracę s. Monika Trocha. Funkcję tę pełniła do 31 sierpnia 2012 r. S. Elżbieta pracowała w Budziwoju do 2008 r. W tymże roku zastąpiła ją s. Monika Urban. Po roku pracę przy kościele w miejsce s. Moniki objęła s. Barbara Sułkowska. W latach (2010-2011) – s. Irena Chowaniak. Od 2011 do 2015 r. w zakrystii pracowała s. Barbara Grudzień, od 2015 do 2018 r. s. Krystyna Białoń a od 2018 r. do chwili obecnej s. Teresa Jarosz. Od 2010 roku wspólnota liczy cztery siostry. Do Sióstr dołączyła s. Joanna Rapacz. W przedszkolu pracowała najpierw jako pomoc nauczyciela i równocześnie studiując pedagogikę, a od 2013 r. do 2016 r. podjęła pracę jako nauczyciel (obecnie od 2017 r. pracuje na misjach w Republice Południowej Afryki na terenie diecezji De Aar. W sierpniu 2011 r. z Budziwoja wyjechała s. Danuta Gromada. Od 1 września 2011 r. posługę dyrektorki przedszkola i przełożonej we Wspólnocie podjęła s. Małgorzata Kapłon.

Od roku 2004 jedna z Sióstr pracujących w przedszkolu prowadzi scholę parafialną „Śnieżynki Maryi” (s. Monika Trocha, s. Magdalena Białorudzka, s. Aniela Kołodziej).

Siostry pracujące na placówce w latach 2004-2019:

Dyrektorki Przedszkola:

S. Anna Kowalczyk IX 2004 – VII 2005
S. Danuta Gromada 2005-2011(przełożona we Wspólnocie Sióstr)
S. Małgorzata Kapłon 2011 do 2020 (przełożona we Wspólnocie Sióstr)
S. Anna Watras od 2020 (przełożona we Wspólnocie Sióstr)

Nauczycielki w Przedszkolu:

S. Danuta Krzanik IX 2004–VII 2005 (przełożona we Wspólnocie Sióstr)
S. Małgorzata Tuszyńska IX 2005-XI 2005
S. Monika Trocha XI 2005-VIII 2012
S. Aniela Kołodziej 2012-2014
S. Joanna Rapacz 2013-2016 (pomoc wychowawcza 2010-2013)
S. Magdalena Białorudzka 2014-2016
S. Aniela Kołodziej 2016 do nadal
S. Elżbieta Twaróg 2016 do nadal

Zakrystianki:

S. Elżbieta Kamińska 2004-2008
S. Monika Urban 2008-2009
S. Barbara Sułkowska 2009-2010
S. Irena Chowaniak 2010-2011
S. Barbara Grudzień 2011-2015
S. Krystyna Białoń 2015 do 2018
S. Teresa Jarosz 2018 do nadal

Historia Przedszkola

Historia naszego przedszkola jest naprawdę niezwykła. Wszystko zaczęło się w 2004 r. Inicjatorami powstania przedszkola byli mieszkańcy oraz nieżyjący już dziś proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Budziwoju ks. Prałat Kazimierz Guzy. To dzięki Niemu do podrzeszowskiej wówczas miejscowości przyjechały Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. Przedszkole rozpoczęło swoją pracę 1 września 2004 r., a dyrektorką placówki została s. Anna Kowalczyk. Patronem przedszkola został (święty już dziś) Zygmunt Szczęsny Feliński, wielki patriota i założyciel Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi. 

W 2005 roku we wrześniu, dyrektorem przedszkola została s. Danuta Gromada. Funkcję tę pełniła do 31 sierpnia 2011 r. Od września 2011 r. obowiązki dyrektora przedszkola przejęła s. Małgorzata Kapłon. Przez te wszystkie lata, nasza placówka prężnie się rozwija. Nasi wychowankowie uczestniczą w różnego rodzaju konkursach i tych lokalnych i ogólnopolskich, niekiedy z dużym sukcesem. Nasze osiągnięcia opisywaliśmy na łamach lokalnej prasy „Głos Tyczyna”. Współpracowaliśmy i nadal współpracujemy z wieloma instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, dzięki czemu jakość pracy przedszkola jest na najwyższym poziomie.

Nasze przedszkole jest placówką katolicką, dlatego obok realizowania zadań z podstawy programowej MEN, dzieci wychowywane są w duchu pedagogiki chrześcijańskiej.

Jako jedna „rodzina przedszkolna” wspólnie z dziećmi i ich rodzicami, przeżywaliśmy  mnóstwo wyjazdów, uroczystości, przedstawień. Jedną z trudniejszych chwil w życiu przedszkola, przyszło nam przeżyć 1 grudnia 2009 r., kiedy dotarła do nas smutna i niewiarygodna wiadomość o śmierci naszego Dobrodzieja, ks. Kazimierza Guzego. Trudno jest żyć ze świadomością, że nie ma go już wśród nas, jednak mocno wierzymy i czujemy, że opiekuje się nami z nieba.

W styczniu 2010 roku, wieś Budziwój została włączona do granic miasta Rzeszowa. W związku z tym powstała potrzeba utworzenia trzeciego oddziału przedszkolnego. Dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta Rzeszowa udało się wyremontować i zagospodarować piętro budynku, gdzie znajduje się sala zabaw i świetnie wyposażona sala gimnastyczna. Jednak nie było możliwości otwarcia dodatkowego oddziału w dotychczas istniejącym przedszkolu. Musiała powstać odrębna jednostka – Przedszkole Publiczne nr 25. Nie jest to jednak przeszkodą aby obie placówki tworzyły jedną społeczność.

Od 1 września 2018 r. w przedszkolu powstał czwarty oddział dzieci 6-letnich. Została zlikwidowana sala gimnastyczna, a pomieszczenia po gruntownym remoncie zostały dostosowane na potrzeby sali zajęć.

Aktualnie, w roku szkolnym 2019/2020, do przedszkola uczęszcza 112 dzieci.

Obecnie pracujące Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi:

s. Anna Watras – s. przełożona, dyrektor Przedszkola 
s. Teresa Jarosz – zakrystianka 
s. Elżbieta Twaróg – s. nauczyciel przedszkola
s. Aniela Kołodziej – s. nauczyciel przedszkola