Bierzmowanie

Zasady przyjęcia Bierzmowania w parafii MB Śnieżnej w Rzeszów-Budziwój: 

 1. Sakramentu bierzmowania udziela się: 
  1. Bierzmowanie udzielane jest młodzieży z 8 klasy Szkoły Podstawowej i starszej należącej do naszej parafii. 
  2. W uzasadnionym przypadku, osoby spoza parafii pw. MB Śnieżnej w Rzeszów-Budziwój, pragnący przyjąć ten sakrament w naszej parafii, muszą przedstawić pisemną zgodę własnego proboszcza. 
  3. Spotkania formacyjne odbywają się w naszej parafii, według ustalonego planu. 
  4. Zapisy kandydatów odbywają się na początku miesiąca wrzesień, podczas których kandydaci zostają pouczeni o obowiązkach wynikających z formacji kandydata do bierzmowania. 
  5. Spotkania – katechezy prowadzi ksiądz pracujący w parafii wraz z animatorami wg programu przygotowanego do bierzmowania – Młodzi na Progu. 
 1. Warunki dopuszczenia do sakramentu bierzmowania: 
  1. Przyjęty sakrament Chrztu św. – jeśli Chrzest był poza parafią pw. MB Śnieżnej w Rzeszów-Budziwój, należy dostarczyć „Świadectwo Chrztu św.” 
  2. Aktywne uczestnictwo we wszystkich spotkaniach formacyjnych i nabożeństwach związanych z przygotowaniem do sakramentu bierzmowania, 
  3. Uczestnictwo w katechezie szkolnej,
  4. Uczestniczenie w życiu sakramentalnym: uczestniczenie we Mszy św. niedzielnej, spowiedź św. i Komunia św. 
  5. Pozytywna opinia katechety, co do zachowania i życia moralnego, 
  6. Włączenie się w życie parafialne, szczególnie poprzez uczestniczenie w akcjach duszpasterskich, 
  7. Znajomość podstawowych prawd wiary i katechizmu, 
  8. Kandydat wybiera sobie świadka i patrona do Bierzmowania.
 1. Nie zostanie dopuszczony do Bierzmowania ten kto: 
  1. Opuszcza spotkania formacyjne, 
  2. Nie spełnia praktyk religijnych lub spełnia je w sposób lekceważący, 
  3. Nie wykaże się koniecznymi wiadomościami, 
  4. Lekceważy uczestniczenie w katechezie szkolnej, 
  5. Zachowuje się w sposób gorszący, 
 1. Warunki, jakim powinien odpowiadać świadek bierzmowania (na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego) [por. kan. 893] 
  1. Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania. 
  2. Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku. 
  3. Jest katolikiem, bierzmowanym i prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić. 
  4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej. 
  5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanie, może być współmałżonkiem. 
  6. Ponieważ przyjmujący bierzmowanie wybiera sobie tylko jednego świadka, nie może nim zostać wyznawca niekatolickiej wspólnoty kościelnej, chociaż może on pełnić zadanie świadka chrztu wspólnie z chrzestnym katolikiem (KPK 874). 
  7. Zaleca się, by chrzestny był świadkiem bierzmowania. 
 1. Wybór imienia przy bierzmowaniu: 
  1. Przy wyborze imienia dla dziecka mającego przyjąć chrzest św., rodzice czy opiekunowie decydują o nadawanym imieniu. Kościół sugeruje, aby było to imię „święte”, a więc noszone przez świętego czy błogosławionego. Celem tej sugestii jest doprowadzenie do tego, by nowo ochrzczony miał swojego świętego patrona. 
  2. Sakramentu bierzmowania udziela się młodzieży już świadomej religijnie, która sama, znając życiorysy różnych świętych, może określić, jaki wzór życia jest jej najbliższy. Wg Konferencji Episkopatu Polski, kandydat do bierzmowania jest wezwany do zachowania swojego imienia świętego jakie otrzymał przy sakramencie chrztu. Ale ze względu na różne okoliczności ma możliwość wybrać sobie świętego czy błogosławionego, którego droga do świętości najbardziej go zachwyciła. Oczywiście może być to patron, którego imię nosi już od chrztu, ale może też wybrać sobie drugiego patrona – świętego czy błogosławionego, którego postawa życiowa wyda mu się szczególnie pociągająca. W przypadku gdy imię od chrztu nie jest „święte”, zaleca się wybór imienia „świętego”, aby dojrzały chrześcijanin miał przynajmniej jednego patrona, za którego pośrednictwem zwraca się do Boga, pod którego opiekę wstawienniczą się oddaje. 
  3. Warto, aby przyjmujący dane imię zapoznali się z życiorysem wybranego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w swoim życiu.