Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas w parafii MB Śnieżnej

Parafialny Zespół Caritas tworzą osoby, które angażują się w swojej parafii w pomocy chorym, biednym i potrzebującym. Realizują pomoc znając bardzo dobrze swoje środowisko lokalne dzięki temu docierają tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna.

Obszarem działania Parafialnego Zespołu Caritas jest nasz teren parafii, przy której został powołany.

Realizacja tego celu stawia przed Zespołem następujące zadania:

 • zachęcanie wspólnoty parafialnej do wspierania działalności charytatywnej modlitwą, ofiarami i czynem
 • zachęcanie wiernych do modlitwy za żywych i umarłych, do praktykowania wzajemnego przebaczenia oraz pełnienia innych uczynków miłosierdzia
 • gromadzenie informacji o osobach potrzebujących wsparcia i rozpoznawanie zasadności zgłoszeń
 • udzielanie ze zgromadzonych środków bezpośredniej pomocy potrzebującym
 • pozyskiwanie wsparcia od innych instytucji.

Powołanie Zespołu PZC

Zespół jest powoływany przez proboszcza parafii, który zgłasza jego istnienie w Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Zespół korzysta z osobowości prawnej parafii. Proboszcz ponosi odpowiedzialność merytoryczną i finansową za działalność Zespołu. Nowy Zespół swoją działalność rozpoczyna po zgłoszeniu przez proboszcza parafii i zarejestrowaniu go w Caritas Diecezji Rzeszowskiej. 

Zarząd Zespołu stanowią:

Przewodniczący, którym jest proboszcz lub wskazany przez niego kapłan, zastępca, którym z reguły powinna być osoba zakonna lub świecka, sekretarz, prowadzący dokumentację organizacyjną i korespondencję, skarbnik, zajmujący się finansami oraz ich dokumentacją.  

Członkowie Zespołu:

Członkami Zespołu są parafianie, którzy zostali przyjęci do niego przez proboszcza.

Istnieją dwa rodzaje członkostwa: członek czynny,  członek wspierający.

Członkowie czynni realizują działalność charytatywną społecznie poprzez bezpośrednie kontakty z osobami potrzebującymi pomocy. W swej działalności zobowiązani są do dyskrecji.

Członkowie wspierający świadczą pomoc finansową w formie zadeklarowanych przez siebie składek.

Zespół obejmuje swoim działaniem:

 • osoby starsze, chore, niepełnosprawne
 • rodziny wielodzietne żyjące w ubóstwie
 • osoby ubogie
 • matki samotnie wychowujące dzieci
 • ludzi uzależnionych (alkoholików, narkomanów)
 • osoby samotne potrzebujące opieki

Zespół ewidencjonuje osoby potrzebujące pomocy na podstawie:

 • rozeznania prowadzonego przez członków Zespołu, także we współpracy z organizacjami opieki społecznej
 • zgłoszeń dokonanych przez inne osoby (krewnych, sąsiadów, przypadkowych obserwatorów)
 • informacji przekazywanych przez kapłanów z wizyt duszpasterskich (kolęda, odwiedziny chorych)
 • osobistych zgłoszeń tych osób

Działalność charytatywną Zespół organizuje przez:

Wsparcie duchowe

 1. odwiedziny
 2. nawiązanie rozmowy
 3. wspólną modlitwę
 4. ewangelizację
 5. pomoc w dotarciu do kościoła itp.

Pomoc materialną

 1. wsparcia finansowego, przyznawanego w gotówce
 2. przekazywanie darów rzeczowych

Pomoc opiekuńczo-usługową

 1. odwiedzanie osób będących w potrzebie
 2. wykonywaniu różnych czynności domowych 

Akcje charytatywne

 1. umożliwienie dzieciom z ubogich rodzin udziału w wypoczynku letnim (np. koloniach)
 2. umożliwienie starszym, chorym i niepełnosprawnym udziału w rekolekcjach
 3. przekazanie paczek świątecznych
 4. organizowaniem „Wigilii dla samotnych”
 5. spotkań w „Tygodniu Miłosierdzia” i „Dniu Chorych” itp.